POLITYKA PRYWATNOŚCI WWW.AKADEMIAWYGRYWANIA.PL

1. Kto jest administratorem państwa danych?
Administratorem Pani/ Pana danych osobowych jest Firma
„MTP Grzegorz Granda” z siedzibą w Zamchu (adres siedziby:
ul. Zamch, lok. 63, 23-413 Zamch).

Powyższa polityka prywatności dotyczy usług Firmy świadczonych przez zorganizowaną część
przedsiębiorstwa akademiawygrywania.pl dane kontaktowe: adres email:
kontakt@akademiawygrywania.pl

2. Dlaczego przetwarzamy Państwa Dane?
A. W związku z usługami świadczonymi za pośrednictwem www.akademiawygrywania.pl.
polegającymi na świadczeniu usług związanych z analizą statystyczną. Tj. w celu zawarcia
lub wykonania umowy (art. 6 ust. 1 lit.b Rozporządzenia), Państwa dane będą
przechowywane do czasu wykonania umowy
B. W celach marketingowych i promocji produktów oferowanych przez Firmę „MTP Grzegorz Granda” z siedzibą w Zamchu będących naszym prawnie
uzasadnionym interesem (art. 6 ust. 1 lit. f Rozporządzenia). Państwa dane będą
przetwarzane do czasu wyrażenia sprzeciwu
C. Wypełniania wszelkich ciążących na nas obowiązków prawnych w związku z podjętą
współpracą (art. 6 ust. 1 lit. c Rozporządzenia), cel ten związany jest z obowiązkami
prawnymi przechowania określonych dokumentów przez czas wskazany w przepisach
prawa, np.:
• art. 74 ust. 2 pkt 1-8 Ustawy z 29.09.1994 r. o rachunkowości (Dz. U. z 2017 r. poz.
1858);
• art. 8b ust. 3 w zw. z art. 9k Ustawy z dnia 16.11.2000r. o przeciwdziałaniu praniu
pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu (Dz. U. 2000 nr 116 poz. 1216);
• art. 86 §1 i 2 Ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. – Ordynacja podatkowa (Dz. U. 1997 nr
137 poz. 926).
D. W celu ewentualnego ustalenia, dochodzenia lub obrony przed roszczeniami, co jest
naszym prawnie uzasadnionym interesem (podstawa z art. 6 ust. 1 lit. f) Rozporządzenia).
Dane będą przetwarzane do czasu przedawnienia roszczeń
E. W przypadku wyrażenia zgody, Państwa dane będą przetwarzane w granicach i celu
wskazanym w wyrażonej zgodzie (podstawa z art. 6 ust. 1 lit. a). Dane będą przetwarzane
do czasu wycofania zgody
3. Jakie dane podlegają przetwarzaniu?
Do zawarcia umowy wymagamy podania przez danych na formularzu umowy / zamówienia (jeśli ich
Państwo nie podadzą, nie zawrzemy umowy/ nie wykonamy zamówienia). Dodatkowo możemy
poprosić o dane opcjonalne, które nie mają wpływu na zawarcie umowy (jeśli ich nie otrzymamy, nie
będziemy mogli, np. dzwonić pod numer kontaktowy).
W trakcie trwania umowy, świadcząc usługi, wchodzimy w posiadanie innych Pani/Pana danych.
Pojawienie się u nas Pani/Pana danych osobowych jest konsekwencją działania naszych usług, z których
Pan/Pani korzysta.
4. Komu zostaną udostępnione dane?
A. Organy władzy publicznej, w zakresie, w którym nie otrzymują danych w ramach
konkretnego postępowania na podstawie prawa;
B. Podmioty, które przetwarzają Pana/Pani dane osobowe w imieniu Firmy na podstawie
zawartej z Firmą umowy powierzania przetwarzania danych osobowych (tzw.
podmioty przetwarzające). Będą to, m.in.: informatycy, firmy
archiwizujące, podmioty świadczące usługi bankowe i płatnicze, firmy hostingowe;
C. Zewnętrzni administratorzy danych (tzw. Równoległy Administrator, któremu dane są
udostępniane, np. radcy prawni i adwokaci, podmioty prowadzące działalność kurierską
lub pocztową, podmioty nabywające wierzytelności – w razie niezapłacenia przez Państwa
naszych faktur w terminie),
D. Odbiorcy w państwie trzecim lub organizacji międzynarodowej, tj. AkademiaWygrywania.
Podstawą transferu Państwa danych jest/są
• Konieczność w celu wykonania umowy
5. Czy Dane są profilowane?
Informujemy, iż Państwa dane nie będą podlegać profilowaniu, czyli zautomatyzowanej
analizy Pana/Pani danych i opracowania przewidywań na temat preferencji lub przyszłych
zachowań (profilowanie oznacza, np. w przypadku profilowania marketingowego
określanie, którą ofertą może być Pan/Pani najbardziej zainteresowany/a w oparciu o
wcześniejsze Pana/Pani wybory).
6. Jakie przysługują Państwu prawa?
A. Prawo dostępu do przetwarzanych przez nas danych osobowych
(art. 15 Rozporządzenia),
B. Prawo do sprostowania powierzonych danych osobowych, w tym ich poprawianie
(art. 16 Rozporządzenia),
C. Prawo do usunięcia danych osobowych z naszych systemów tzw. „prawo
do bycia zapomnianym” – jeżeli Państwa zdaniem nie ma podstaw do tego, abyśmy przetwarzali
Państwa dane, mogą Państwo zażądać, abyśmy je usunęli (art. 17 Rozporządzenia),
D. Prawo do ograniczenia przetwarzania danych osobowych – mogą Państwo zażądać, abyśmy
ograniczyli przetwarzanie danych osobowych wyłącznie do ich przechowywania lub
wykonywania uzgodnionych z Państwem działań, jeżeli posiadamy nieprawidłowe dane na
Państwa temat lub przetwarzamy je bezpodstawnie; lub nie chcą Państwo, żebyśmy je usunęli,
bo są Państwu potrzebne do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń; lub na czas
wniesionego przez sprzeciwu względem przetwarzania danych (art. 18 Rozporządzenia),
E. Prawo do przenoszenia danych – Mają Państwo prawo otrzymać od nas w ustrukturyzowanym,
powszechnie używanym formacie nadającym się do odczytu maszynowego (np. format „.csv”)
dane osobowe dotyczące Państwa, w których posiadaniu jesteśmy na podstawie umowy lub
wyrażonej zgody. Uprawnienie to będzie przysługiwało, gdy będziemy posiadać dane w
formacie elektronicznym – w przypadku posiadania danych jedynie w formie papierowej nie
będą Państwo mieli możliwości skorzystania z tego uprawnienia. Mogą Państwo zlecić nam
przesłanie tych danych bezpośrednio innemu podmiotowi (art. 20 Rozporządzenia),
F. Prawo do cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych -w każdej chwili mają Państwo
prawo cofnąć zgodę na przetwarzanie danych osobowych, które przetwarzamy na podstawie
zgody – art. 7 ust. 3 Rozporządzenia. Cofnięcie zgody nie będzie wpływać na zgodność z
prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem. Cofnięcie
zgody występuje poprzez wysłanie wiadomości mailowej na adres:

POLITYKA PRYWATNOŚCI www.akademiawygrywania.pl

 

1. Kto jest administratorem państwa danych?

Administratorem Pani/ Pana danych osobowych jest Firma 

„MTP Grzegorz Granda” z siedzibą w Zamchu (adres siedziby:

ul. Zamch, lok. 63, 23-413 Zamch).

 

Powyższa polityka prywatności dotyczy usług Firmy świadczonych przez zorganizowaną część

przedsiębiorstwa akademiawygrywania.pl dane kontaktowe: adres email:

kontakt@akademiawygrywania.pl

 

2. Dlaczego przetwarzamy Państwa Dane?

A. W związku z usługami świadczonymi za pośrednictwem www.akademiawygrywania.pl.

polegającymi na świadczeniu usług związanych z analizą statystyczną. Tj. w celu zawarcia

lub wykonania umowy (art. 6 ust. 1 lit.b Rozporządzenia), Państwa dane będą

przechowywane do czasu wykonania umowy

B. W celach marketingowych i promocji produktów oferowanych przez Firmę „MTP Grzegorz Granda” z siedzibą w Zamchu będących naszym prawnie

uzasadnionym interesem (art. 6 ust. 1 lit. f Rozporządzenia). Państwa dane będą

przetwarzane do czasu wyrażenia sprzeciwu ( jeśli nie wysyłają Państwo informacji

handlowych, proszę o usunięcie tego punktu).

C. Wypełniania wszelkich ciążących na nas obowiązków prawnych w związku z podjętą

współpracą (art. 6 ust. 1 lit. c Rozporządzenia), cel ten związany jest z obowiązkami

prawnymi przechowania określonych dokumentów przez czas wskazany w przepisach

prawa, np.:

• art. 74 ust. 2 pkt 1-8 Ustawy z 29.09.1994 r. o rachunkowości (Dz. U. z 2017 r. poz.

1858);

• art. 8b ust. 3 w zw. z art. 9k Ustawy z dnia 16.11.2000r. o przeciwdziałaniu praniu

pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu (Dz. U. 2000 nr 116 poz. 1216);

• art. 86 §1 i 2 Ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. – Ordynacja podatkowa (Dz. U. 1997 nr

137 poz. 926).

D. W celu ewentualnego ustalenia, dochodzenia lub obrony przed roszczeniami, co jest

naszym prawnie uzasadnionym interesem (podstawa z art. 6 ust. 1 lit. f) Rozporządzenia).

Dane będą przetwarzane do czasu przedawnienia roszczeń

E. W przypadku wyrażenia zgody, Państwa dane będą przetwarzane w granicach i celu

wskazanym w wyrażonej zgodzie (podstawa z art. 6 ust. 1 lit. a). Dane będą przetwarzane

do czasu wycofania zgody

3. Jakie dane podlegają przetwarzaniu?

Do zawarcia umowy wymagamy podania przez danych na formularzu umowy / zamówienia (jeśli ich

Państwo nie podadzą, nie zawrzemy umowy/ nie wykonamy zamówienia). Dodatkowo możemy

poprosić o dane opcjonalne, które nie mają wpływu na zawarcie umowy (jeśli ich nie otrzymamy, nie

będziemy mogli, np. dzwonić pod numer kontaktowy).

W trakcie trwania umowy, świadcząc usługi, wchodzimy w posiadanie innych Pani/Pana danych.

Pojawienie się u nas Pani/Pana danych osobowych jest konsekwencją działania naszych usług, z których

Pan/Pani korzysta. 

4. Komu zostaną udostępnione dane?

A. Organy władzy publicznej, w zakresie, w którym nie otrzymują danych w ramach

konkretnego postępowania na podstawie prawa;

B. Podmioty, które przetwarzają Pana/Pani dane osobowe w imieniu Fundacji na podstawie

zawartej z Fundacją umowy powierzania przetwarzania danych osobowych (tzw.

podmioty przetwarzające). Będą to, m.in.: Beneficjenci Fundacji, informatycy, firmy

archiwizujące, podmioty świadczące usługi bankowe i płatnicze, firmy hostingowe;

C. Zewnętrzni administratorzy danych (tzw. Równoległy Administrator, któremu dane są

udostępniane, np. radcy prawni i adwokaci, podmioty prowadzące działalność kurierską

lub pocztową, podmioty nabywające wierzytelności – w razie niezapłacenia przez Państwa

naszych faktur w terminie),

D. Odbiorcy w państwie trzecim lub organizacji międzynarodowej, tj. DiamondBet.

Podstawą transferu Państwa danych jest/są

• Konieczność w celu wykonania umowy

5. Czy Dane są profilowane?

Informujemy, iż Państwa dane nie będą podlegać profilowaniu, czyli zautomatyzowanej

analizy Pana/Pani danych i opracowania przewidywań na temat preferencji lub przyszłych

zachowań (profilowanie oznacza, np. w przypadku profilowania marketingowego

określanie, którą ofertą może być Pan/Pani najbardziej zainteresowany/a w oparciu o

wcześniejsze Pana/Pani wybory).

6. Jakie przysługują Państwu prawa?

A. Prawo dostępu do przetwarzanych przez nas danych osobowych

(art. 15 Rozporządzenia),

B. Prawo do sprostowania powierzonych danych osobowych, w tym ich poprawianie

(art. 16 Rozporządzenia),

C. Prawo do usunięcia danych osobowych z naszych systemów tzw. „prawo

do bycia zapomnianym” – jeżeli Państwa zdaniem nie ma podstaw do tego, abyśmy przetwarzali

Państwa dane, mogą Państwo zażądać, abyśmy je usunęli (art. 17 Rozporządzenia),

D. Prawo do ograniczenia przetwarzania danych osobowych – mogą Państwo zażądać, abyśmy

ograniczyli przetwarzanie danych osobowych wyłącznie do ich przechowywania lub

wykonywania uzgodnionych z Państwem działań, jeżeli posiadamy nieprawidłowe dane na

Państwa temat lub przetwarzamy je bezpodstawnie; lub nie chcą Państwo, żebyśmy je usunęli,

bo są Państwu potrzebne do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń; lub na czas

wniesionego przez sprzeciwu względem przetwarzania danych (art. 18 Rozporządzenia),

E. Prawo do przenoszenia danych – Mają Państwo prawo otrzymać od nas w ustrukturyzowanym,

powszechnie używanym formacie nadającym się do odczytu maszynowego (np. format „.csv”)

dane osobowe dotyczące Państwa, w których posiadaniu jesteśmy na podstawie umowy lub

wyrażonej zgody. Uprawnienie to będzie przysługiwało, gdy będziemy posiadać dane w

formacie elektronicznym – w przypadku posiadania danych jedynie w formie papierowej nie

będą Państwo mieli możliwości skorzystania z tego uprawnienia. Mogą Państwo zlecić nam

przesłanie tych danych bezpośrednio innemu podmiotowi (art. 20 Rozporządzenia),

F. Prawo do cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych -w każdej chwili mają Państwo

prawo cofnąć zgodę na przetwarzanie danych osobowych, które przetwarzamy na podstawie

zgody – art. 7 ust. 3 Rozporządzenia. Cofnięcie zgody nie będzie wpływać na zgodność z

prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem. Cofnięcie 

zgody występuje poprzez wysłanie wiadomości mailowej na adres:

POLITYKA PRYWATNOŚCI www.akademiawygrywania.pl

 

1. Kto jest administratorem państwa danych?

Administratorem Pani/ Pana danych osobowych jest Firma 

„MTP Grzegorz Granda” z siedzibą w Zamchu (adres siedziby:

ul. Zamch, lok. 63, 23-413 Zamch).

 

Powyższa polityka prywatności dotyczy usług Firmy świadczonych przez zorganizowaną część

przedsiębiorstwa akademiawygrywania.pl dane kontaktowe: adres email:

kontakt@akademiawygrywania.pl

 

2. Dlaczego przetwarzamy Państwa Dane?

A. W związku z usługami świadczonymi za pośrednictwem www.akademiawygrywania.pl.

polegającymi na świadczeniu usług związanych z analizą statystyczną. Tj. w celu zawarcia

lub wykonania umowy (art. 6 ust. 1 lit.b Rozporządzenia), Państwa dane będą

przechowywane do czasu wykonania umowy

B. W celach marketingowych i promocji produktów oferowanych przez Firmę „MTP Grzegorz Granda” z siedzibą w Zamchu będących naszym prawnie

uzasadnionym interesem (art. 6 ust. 1 lit. f Rozporządzenia). Państwa dane będą

przetwarzane do czasu wyrażenia sprzeciwu ( jeśli nie wysyłają Państwo informacji

handlowych, proszę o usunięcie tego punktu).

C. Wypełniania wszelkich ciążących na nas obowiązków prawnych w związku z podjętą

współpracą (art. 6 ust. 1 lit. c Rozporządzenia), cel ten związany jest z obowiązkami

prawnymi przechowania określonych dokumentów przez czas wskazany w przepisach

prawa, np.:

• art. 74 ust. 2 pkt 1-8 Ustawy z 29.09.1994 r. o rachunkowości (Dz. U. z 2017 r. poz.

1858);

• art. 8b ust. 3 w zw. z art. 9k Ustawy z dnia 16.11.2000r. o przeciwdziałaniu praniu

pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu (Dz. U. 2000 nr 116 poz. 1216);

• art. 86 §1 i 2 Ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. – Ordynacja podatkowa (Dz. U. 1997 nr

137 poz. 926).

D. W celu ewentualnego ustalenia, dochodzenia lub obrony przed roszczeniami, co jest

naszym prawnie uzasadnionym interesem (podstawa z art. 6 ust. 1 lit. f) Rozporządzenia).

Dane będą przetwarzane do czasu przedawnienia roszczeń

E. W przypadku wyrażenia zgody, Państwa dane będą przetwarzane w granicach i celu

wskazanym w wyrażonej zgodzie (podstawa z art. 6 ust. 1 lit. a). Dane będą przetwarzane

do czasu wycofania zgody

3. Jakie dane podlegają przetwarzaniu?

Do zawarcia umowy wymagamy podania przez danych na formularzu umowy / zamówienia (jeśli ich

Państwo nie podadzą, nie zawrzemy umowy/ nie wykonamy zamówienia). Dodatkowo możemy

poprosić o dane opcjonalne, które nie mają wpływu na zawarcie umowy (jeśli ich nie otrzymamy, nie

będziemy mogli, np. dzwonić pod numer kontaktowy).

W trakcie trwania umowy, świadcząc usługi, wchodzimy w posiadanie innych Pani/Pana danych.

Pojawienie się u nas Pani/Pana danych osobowych jest konsekwencją działania naszych usług, z których

Pan/Pani korzysta. 

4. Komu zostaną udostępnione dane?

A. Organy władzy publicznej, w zakresie, w którym nie otrzymują danych w ramach

konkretnego postępowania na podstawie prawa;

B. Podmioty, które przetwarzają Pana/Pani dane osobowe w imieniu Fundacji na podstawie

zawartej z Fundacją umowy powierzania przetwarzania danych osobowych (tzw.

podmioty przetwarzające). Będą to, m.in.: Beneficjenci Fundacji, informatycy, firmy

archiwizujące, podmioty świadczące usługi bankowe i płatnicze, firmy hostingowe;

C. Zewnętrzni administratorzy danych (tzw. Równoległy Administrator, któremu dane są

udostępniane, np. radcy prawni i adwokaci, podmioty prowadzące działalność kurierską

lub pocztową, podmioty nabywające wierzytelności – w razie niezapłacenia przez Państwa

naszych faktur w terminie),

D. Odbiorcy w państwie trzecim lub organizacji międzynarodowej, tj. Akademia Wygrywania.

Podstawą transferu Państwa danych jest/są

• Konieczność w celu wykonania umowy

5. Czy Dane są profilowane?

Informujemy, iż Państwa dane nie będą podlegać profilowaniu, czyli zautomatyzowanej

analizy Pana/Pani danych i opracowania przewidywań na temat preferencji lub przyszłych

zachowań (profilowanie oznacza, np. w przypadku profilowania marketingowego

określanie, którą ofertą może być Pan/Pani najbardziej zainteresowany/a w oparciu o

wcześniejsze Pana/Pani wybory).

6. Jakie przysługują Państwu prawa?

A. Prawo dostępu do przetwarzanych przez nas danych osobowych

(art. 15 Rozporządzenia),

B. Prawo do sprostowania powierzonych danych osobowych, w tym ich poprawianie

(art. 16 Rozporządzenia),

C. Prawo do usunięcia danych osobowych z naszych systemów tzw. „prawo

do bycia zapomnianym” – jeżeli Państwa zdaniem nie ma podstaw do tego, abyśmy przetwarzali

Państwa dane, mogą Państwo zażądać, abyśmy je usunęli (art. 17 Rozporządzenia),

D. Prawo do ograniczenia przetwarzania danych osobowych – mogą Państwo zażądać, abyśmy

ograniczyli przetwarzanie danych osobowych wyłącznie do ich przechowywania lub

wykonywania uzgodnionych z Państwem działań, jeżeli posiadamy nieprawidłowe dane na

Państwa temat lub przetwarzamy je bezpodstawnie; lub nie chcą Państwo, żebyśmy je usunęli,

bo są Państwu potrzebne do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń; lub na czas

wniesionego przez sprzeciwu względem przetwarzania danych (art. 18 Rozporządzenia),

E. Prawo do przenoszenia danych – Mają Państwo prawo otrzymać od nas w ustrukturyzowanym,

powszechnie używanym formacie nadającym się do odczytu maszynowego (np. format „.csv”)

dane osobowe dotyczące Państwa, w których posiadaniu jesteśmy na podstawie umowy lub

wyrażonej zgody. Uprawnienie to będzie przysługiwało, gdy będziemy posiadać dane w

formacie elektronicznym – w przypadku posiadania danych jedynie w formie papierowej nie

będą Państwo mieli możliwości skorzystania z tego uprawnienia. Mogą Państwo zlecić nam

przesłanie tych danych bezpośrednio innemu podmiotowi (art. 20 Rozporządzenia),

F. Prawo do cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych -w każdej chwili mają Państwo

prawo cofnąć zgodę na przetwarzanie danych osobowych, które przetwarzamy na podstawie

zgody – art. 7 ust. 3 Rozporządzenia. Cofnięcie zgody nie będzie wpływać na zgodność z

prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem. Cofnięcie 

zgody występuje poprzez wysłanie wiadomości mailowej na adres:

kontakt@akademiawygrywania.pl

G. Prawo do sprzeciwu – może Pan/Pani wnieść sprzeciw wobec przetwarzania Pana/Pani danych,

jeśli podstawą wykorzystania danych jest nasz prawnie uzasadniony interes – art. 21

Rozporządzenia. W takiej sytuacji, po rozpatrzeniu Państwa wniosku, nie będziemy już mogli

przetwarzać danych osobowych objętych sprzeciwem na tej podstawie, chyba, że wykażemy,

istnienie prawnie uzasadnionych podstaw do przetwarzania danych, które uznaje się za

nadrzędne wobec Państwa interesów, praw i wolności

H. Jeżeli w Państwa opinii przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy Rozporządzenia,

przysługuje Państwu prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego tj. Prezesa Urzędu

Ochrony Danych Osobowych

7. Kontakt

Jeśli potrzebujecie Państwo dodatkowych informacji związanych z ochroną danych osobowych lub

chcecie skorzystać z przysługujących praw, prosimy o kontakt na adres e-mail:

kontakt@akademiawygrywania.pl

G. Prawo do sprzeciwu – może Pan/Pani wnieść sprzeciw wobec przetwarzania Pana/Pani danych,

jeśli podstawą wykorzystania danych jest nasz prawnie uzasadniony interes – art. 21

Rozporządzenia. W takiej sytuacji, po rozpatrzeniu Państwa wniosku, nie będziemy już mogli

przetwarzać danych osobowych objętych sprzeciwem na tej podstawie, chyba, że wykażemy,

istnienie prawnie uzasadnionych podstaw do przetwarzania danych, które uznaje się za

nadrzędne wobec Państwa interesów, praw i wolności

H. Jeżeli w Państwa opinii przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy Rozporządzenia,

przysługuje Państwu prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego tj. Prezesa Urzędu

Ochrony Danych Osobowych

7. Kontakt

Jeśli potrzebujecie Państwo dodatkowych informacji związanych z ochroną danych osobowych lub

chcecie skorzystać z przysługujących praw, prosimy o kontakt na adres e-mail:

kontakt@akademiawygrywania.pl

G. Prawo do sprzeciwu – może Pan/Pani wnieść sprzeciw wobec przetwarzania Pana/Pani danych,
jeśli podstawą wykorzystania danych jest nasz prawnie uzasadniony interes – art. 21
Rozporządzenia. W takiej sytuacji, po rozpatrzeniu Państwa wniosku, nie będziemy już mogli
przetwarzać danych osobowych objętych sprzeciwem na tej podstawie, chyba, że wykażemy,
istnienie prawnie uzasadnionych podstaw do przetwarzania danych, które uznaje się za
nadrzędne wobec Państwa interesów, praw i wolności
H. Jeżeli w Państwa opinii przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy Rozporządzenia,
przysługuje Państwu prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego tj. Prezesa Urzędu
Ochrony Danych Osobowych
7. Kontakt
Jeśli potrzebujecie Państwo dodatkowych informacji związanych z ochroną danych osobowych lub
chcecie skorzystać z przysługujących praw, prosimy o kontakt na adres e-mail:
kontakt@akademiawygrywania.pl