§ 1
Postanowienia ogólne

1. Sklep internetowy AkademiaWygrywania działający pod adresem www.akademiawygrywania.pl (dalej:
Sklep) jest prowadzony przez: Firmę „MTP Grzegorz Granda”
z siedzibą w Zamchu, ul. Zamch, lok. 63, 23-413 Zamch, dla której został nadany NIP:
9182178204; numer REGON: 1389416101,  zwaną
dalej Firmą.
2. Przyjmowanie zwrotów i reklamacji realizowana jest przez Zorganizowaną Część
Przedsiębiorstwa Firmy o nazwie AkademiaWygrywania adres: www.akademiawygrywania.pl, adres email: kontakt@akademiawygrywania.pl
3. Regulamin określa:
1) zasady korzystania ze Sklepu;
2) warunki składania zamówień na towary dostępne w Sklepie;
3) czas i zasady realizacji zamówień;
4) warunki i formy płatności;
5) uprawnienia Klienta do anulowania zamówienia i odstąpienia od umowy;
6) zasady składania i rozpatrywania reklamacji;
7) prawa Klienta będącego konsumentem.
4. Sklep prowadzi sprzedaż detaliczną za pośrednictwem strony internetowej,
z wykorzystaniem środków komunikowania się na odległość. Umowy sprzedaży
zawierane przez Klienta ze Sklepem są umowami zawartymi na odległość,
w rozumieniu ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta.
5. Klient uprawniony jest i zobowiązany do korzystania ze Sklepu zgodnie z jego
przeznaczeniem oraz zasadami współżycia społecznego i dobrymi obyczajami.
2
6. Regulamin jest nieodpłatnie dostępny dla każdego, w formie umożliwiającej jego
pozyskanie, odtworzenie oraz utrwalenie, pod adresem: www.akademiawygrywania.pl
7. Klient jest zobowiązany do zapoznania się w treścią Regulaminu. Korzystanie
ze Sklepu jest możliwe wyłącznie po zapoznaniu się oraz akceptacji Regulaminu.
8. Klientem Sklepu mogą być wyłącznie osoby fizyczne, posiadającą pełną zdolność do
czynności prawnych.
§ 2
Wymagania techniczne
niezbędne do korzystania ze Sklepu
Korzystanie ze Sklepu jest możliwe pod warunkiem korzystania przez Klienta
z systemu teleinformatycznego, który spełnia następujące wymagania techniczne:
1) dostęp do sieci Internet,
2) łącze internetowe o przepustowości nie mniejszej, niż 512 kB/s,
3) zainstalowana jedna z wymienionych poniżej przeglądarek internetowych (wersje
na komputer PC lub MacOS):
a) Chrome w wersji 70 lub nowszej;
b) Mozilla Firefox w wersji 68, lub nowszej;
c) Microsoft Edge w wersji 44 lub nowszej;
d) Opera w wersji 65 lub nowszej;
e) Safari w wersji 13 lub nowszej;
4) zainstalowana jedna z wymienionych poniżej przeglądarek internetowych (wersje
na urządzenia przenośne):
a) Opera w wersji 54 lub nowszej;
b) Chrome w wersji 78 lub nowszej;
c) Mozilla Firefox w wersji 68 lub nowszej;
5) wyświetlacz obsługujący rozdzielczość nie mniejszą niż 1024×768;
6) włączenie w przeglądarce obsługi plików cookies;
7) włączenie w przeglądarce obsługi JavaScritpt (JS).
8) posiadanie adresu e-mail.
§ 3
Warunki i czas realizacji zamówienia
3
1. Informacje zawarte w Serwisie, w tym w szczególności ogłoszenia, reklamy oraz
cenniki, nie stanowią oferty w rozumieniu art. 66 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r.
Kodeks cywilny. Informacje zawarte w Serwisie stanowią natomiast zaproszenie do
zawarcia umowy, opisane w art. 71 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny
2. Klient składa zamówienie przez wskazanie towarów, którymi jest zainteresowany,
przez użycie znajdującego się na Stronie danego towaru polecenia „Kup”,
a płatności oraz potwierdzenie zamówienia.
3. Złożenie i potwierdzenie zamówienia pociąga za sobą obowiązek zapłaty ceny usługi.
4. W przypadku uzasadnionego podejrzenia, że Klient podał nieprawdzie dane, Sklep ma
prawo odstąpić od realizacji zamówienia, powiadamiając o tym Klienta.
5. Zamówienia drogą elektroniczną można składać 24 (słownie: dwadzieścia cztery)
godziny 7 (słownie: siedem) dni w tygodniu.
6. Sklep zastrzega sobie możliwość czasowego zawieszenia działalności, w tym
szczególnie w celach dokonania prac utrzymaniowych, rozwojowych lub
modernizacyjnych.
7. W przypadku wyboru przez Klienta metody płatności w formie podmiotów
pośredniczących w transakcji (serwis przelewy24), brak zapłaty w terminie 5 (słownie:
pięciu) dni od dnia złożenia zamówienia, skutkuje anulowaniem zamówienia.
W takiej sytuacji Klient można powtórnie złożyć zamówienie. Realizacja zamówienia
płatnego przelewem lub kartą kredytową rozpoczyna się z chwilą otrzymania
należności za towar.
8. W przypadku braku w Sklepie zamówionej usługi lub braku możliwości realizacji
zamówienia Klienta z innych przyczyn, Sklep poinformuje o tym Klienta poprzez
wysłanie informacji na adres email podany podczas rejestracji w terminie 7 (słownie:
siedmiu) dni, licząc od dnia zawarcia umowy.
9. Jeśli zapłata za przedmiot zamówienia, które nie mogło zostać zrealizowane
w całości lub części, została dokonana z góry, Sklep zwróci Klientowi zapłaconą kwotę
(lub różnicę) w ciągu 14 (słownie: czternastu) dni od dnia wysłania informacji, na
zasadach szczegółowo wskazanych w punkcie § 9 Regulaminu.
10. Zamówienia indywidualne (na zamówienie) można składać za pośrednictwem adresu
e-mail Sklepu. W takim przypadku, Sklep dokona orientacyjnej wyceny i prześle ją na
wskazany przez klienta adres e-mail.
4
11. Sklep obsługuje Klientów na terytorium Europy.
§ 4
Ceny towarów i
1. Ceny zamieszczane przy oferowanych przez Sklep towarach są cenami brutto, to
znaczy, że zawierają podatek od towarów i usług (VAT). Ceny podawane są w polskiej
walucie.
2. Sklep zastrzega sobie prawo zmiany cen towarów znajdujących się w Sklepie,
wprowadzania nowych towarów do sprzedaży, przeprowadzania i odwoływania akcji
promocyjnych, bądź wprowadzania w nich zmian zgodnie z przepisami Kodeksu
cywilnego oraz innych ustaw, przy czym zmiany takie nie naruszają praw osób, które
zawarły umowy sprzedaży towarów oferowanych przez Sklep przed dokonaniem ww.
zmian, lub praw osób uprawnionych do korzystania z danej promocji, zgodnie z jej
zasadami i w okresie jej trwania.
§ 5
Sposoby płatności
1. Klient może dokonać zapłaty w jeden z następujących sposobów:
1) on-line za pomocą PayPro oraz 
2) przelewem, na rachunek bankowy Sklepu.
2. PayPro SA (PayPro) – Podmiot świadczący Usługę na rzecz Użytkowników, z siedzibą
w Poznaniu, przy ulicy Kanclerskiej 15 (60-327), wpisany do rejestru przedsiębiorców
Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy Poznań Nowe
Miasto i Wilda, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod
numerem KRS 0000347935, numerem NIP 7792369887, o kapitale zakładowym
wynoszącym 4.500.000,00 zł, w całości opłaconym oraz do rejestru krajowych instytucji
płatniczych prowadzonego przez Komisję Nadzoru Finansowego pod numerem UKNF
IP24/2014.
3. Zwrot środków następuje w taki sam sposób, w jaki została dokonana płatność przez
Klienta, chyba że Klient wyraźnie zgodził się na inny sposób zwrotu, który nie wiąże
się dla niego z żadnymi kosztami.
5
§ 6
Prawo konsumenta do odstąpienia od umowy
1. Postanowienia niniejszego paragrafu dotyczą wyłącznie Klienta, który jest
konsumentem.
2. Za konsumenta uważa się osobę fizyczną dokonującą z przedsiębiorcą
czynności prawnej niezwiązanej bezpośrednio z jej działalnością
gospodarczą lub zawodową.
3. Klient ma prawo odstąpić od zawartej umowy bez podania przyczyny i ponoszenia
kosztów. Umowę, od której Klient odstąpił, uważa się za niezawartą.
4. Do odstąpienia od umowy przez Klienta wystarczające jest złożenie oświadczenie
o odstąpieniu od umowy i przesyłanie do Sklepu, w terminie 14 (słownie: czternastu)
dni od dnia doręczenia Klientowi towaru.
5. Do zachowania terminu do odstąpienia od umowy wystarcza:
1) wysłanie pisemnego oświadczenia na adres Sklepu, lub
2) wysłanie skanu podpisanego oświadczenia na adres e-mail Sklepu
kontakt@akademiawygrywania.pl
6. Sklep niezwłocznie prześle Klientowi, na trwałym nośniku, potwierdzenie otrzymania
oświadczenia o odstąpieniu od umowy, złożonego w sposób elektroniczny, o którym
mowa w ust. 4 pkt 2) niniejszego paragrafu.
7. W przypadku, o którym mowa w ust. 1, Klient zobowiązany jest do zwrotu zakupionego
towaru niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 (słownie: czternastu) dni od dnia
odstąpienia od umowy. Do zachowania terminu wystarcza wysłanie towaru przed jego
upływem. Koszty zwrotu towaru ponosi Klient.
8. W przypadku, o którym mowa w ust. 2, Sklep zobowiązany jest do przekazania
Klientowi wpłaconej kwoty za towar objęty zwrotem, w terminie nie dłuższym niż 14
(słownie: czternastu) dni od dnia złożenia oświadczenia woli o odstąpieniu., Sklep nie
jest zobowiązany do zwrotu Klientowi poniesionych przez niego dodatkowych kosztów.
9. Sklep może wstrzymać się ze zwrotem płatności, otrzymanych od Klienta, do chwili
otrzymania towaru z powrotem lub dostarczenia przez Klienta dowodu jego odesłania,
w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej.
6
10. Sklep dokona zwrotu płatności przy użyciu takiego samego sposobu, jakiego użył
Klient, chyba że Klient uzgodni ze Sklepem inny sposób zwrotu, który nie wiąże się dla
niego z żadnymi kosztami.
11. Sklep dokona również korekty uprzednio przekazanych Klientowi dowodów zakupu
(faktura korygująca VAT lub specyfikacja korygująca).
12. Jeżeli Klient przesłał oświadczenie o odstąpieniu od umowy zanim otrzymał
potwierdzenie realizacji zamówienia, zamówienie jest anulowane.
13. Prawo odstąpienia od umowy nie przysługuje Klientowi w odniesieniu do umów, które
zostały wskazane w art. 38 ustawy o prawach konsumenta, to jest umów:
1) o świadczenie usług, jeżeli przedsiębiorca wykonał w pełni usługę za wyraźną zgodą
konsumenta, który został poinformowany przed rozpoczęciem świadczenia, że po
spełnieniu świadczenia przez przedsiębiorcę utraci prawo odstąpienia od umowy;
2) w której cena lub wynagrodzenie zależy od wahań na rynku finansowym, nad
którymi przedsiębiorca nie sprawuje kontroli, i które mogą wystąpić przed
upływem terminu do odstąpienia od umowy;
3) w której przedmiotem świadczenia jest rzecz nieprefabrykowana, wyprodukowana
według specyfikacji konsumenta lub służąca zaspokojeniu jego
zindywidualizowanych potrzeb;
4) w której przedmiotem świadczenia jest rzecz ulegająca szybkiemu zepsuciu lub
mająca krótki termin przydatności do użycia;
5) w której przedmiotem świadczenia jest rzecz dostarczana w zapieczętowanym
opakowaniu, której po otwarciu opakowania nie można zwrócić ze względu na
ochronę zdrowia lub ze względów higienicznych, jeżeli opakowanie zostało otwarte
po dostarczeniu;
6) w której przedmiotem świadczenia są rzeczy, które po dostarczeniu, ze względu na
swój charakter, zostają nierozłącznie połączone z innymi rzeczami;
7) w której przedmiotem świadczenia są napoje alkoholowe, których cena została
uzgodniona przy zawarciu umowy sprzedaży, a których dostarczenie może nastąpić
dopiero po upływie 30 dni i których wartość zależy od wahań na rynku, nad którymi
przedsiębiorca nie ma kontroli;
8) w której konsument wyraźnie żądał, aby przedsiębiorca do niego przyjechał w celu
dokonania pilnej naprawy lub konserwacji; jeżeli przedsiębiorca świadczy
dodatkowo inne usługi niż te, których wykonania konsument żądał, lub dostarcza
rzeczy inne niż części zamienne niezbędne do wykonania naprawy lub konserwacji,
7
prawo odstąpienia od umowy przysługuje konsumentowi
w odniesieniu do dodatkowych usług lub rzeczy;
9) w której przedmiotem świadczenia są nagrania dźwiękowe lub wizualne albo
programy komputerowe dostarczane w zapieczętowanym opakowaniu, jeżeli
opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu;
10) o dostarczanie dzienników, periodyków lub czasopism, z wyjątkiem umowy
o prenumeratę;
11) zawartej w drodze aukcji publicznej;
12) o świadczenie usług w zakresie zakwaterowania, innych niż do celów
mieszkalnych, przewozu rzeczy, najmu samochodów, gastronomii, usług
związanych z wypoczynkiem, wydarzeniami rozrywkowymi, sportowymi lub
kulturalnymi, jeżeli w umowie oznaczono dzień lub okres świadczenia usługi;
13) o dostarczanie treści cyfrowych, które nie są zapisane na nośniku materialnym,
jeżeli spełnianie świadczenia rozpoczęło się za wyraźną zgodą konsumenta przed
upływem terminu do odstąpienia od umowy i po poinformowaniu go przez
przedsiębiorcę o utracie prawa odstąpienia od umowy.
§ 7
Reklamacje
1. Sklep zobowiązuje się, że oferowane towary są pozbawione wad fizycznych i wad
prawnych.
2. Klient ma prawo do złożenia reklamacji w przypadku niezgodności towaru z
umową.
3. Reklamację z tego tytułu, Klient składa na piśmie lub e-mailem w terminie
2 (słownie: dwóch) lat od dnia dostarczenia mu towaru, na adres do korespondencji lub
adres e-mail, wskazane w § 11 Reklamacji.
4. Reklamacja może zawierać jedno z żądań:
1) obniżenia ceny;
2) usunięcia wady;
3) wymiany towaru na wolny od wad;
4) oświadczenie o odstąpieniu od umowy.
8
5. Sklep może żądać uzupełnienia reklamacji poprzez przesłanie na adres wskazany
w wezwaniu o uzupełnienie reklamacji, kopii lub skanu dowodu zakupu (np. faktury
VAT lub specyfikacji), opakowania przesyłki w której reklamowany towar nadszedł lub
towaru który jest przedmiotem reklamacji.
6. Reklamacja zostanie rozpatrzona w ciągu 14 (słownie: czternastu) dni od dnia jej
złożenia, lub, jeżeli niezbędne było uzupełnienie reklamacji, od dnia uzupełnienia
reklamacji.
7. W przypadku, w którym Usługodawca nie udzieli odpowiedzi na reklamację
w terminie wskazanym w ust. 6 niniejszego paragrafu, przyjmuje się, że reklamacja
została uznana
8. Sklep poinformuje Klienta o wyniku rozpatrzenia reklamacji na papierze lub
trwałym nośniku, w sposób tożsamy, że sposobem złożenia reklamacji przez Klienta.
9. W przypadku uznania reklamacji za uzasadnioną, Sklep niezwłocznie informuje
o tym Klienta i dokonuje w zależności od żądania: obniżenia ceny lub przesyła Klientowi
pełnowartościowy towar, a wobec braku takiej możliwości, zwraca Klientowi należną
kwotę przekazem pocztowym na wskazany adres lub przelewem na rachunek bankowy.
Sklep wystawia Klientowi odpowiednią korektę dowodu zakupu (faktura korygująca
VAT lub specyfikacja korygująca).
10. Zastosowanie określonego sposobu pozasądowego rozstrzygnięcia sporu możliwe
jest tylko za obopólną zgodą Klienta i Sklep. Szczegółowe procedury pozasądowego
rozstrzygania sporów między Klientem a Sklepem, dostępne są na stronie internetowej
Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów: www.uokik.gov.pl, na stronach
internetowych Wojewódzkich Inspektoratów Inspekcji Handlowej a także
u powiatowych (miejskich) rzeczników konsumentów.
11. W zakresie nieuregulowanym w Regulaminie, do określenia praw i obowiązków
Klienta i Sklepu w przypadku stwierdzenia wady towaru zastosowanie znajdują przepisy
Kodeksu Cywilnego, w tym w szczególności przepisy o rękojmi.
12. W przypadku sprzedaży niebędącej sprzedażą konsumencką, wyłącza się
odpowiedzialność z tytułu rękojmi.
13. Konsumentowi nie przysługuje prawo odstąpienia od umowy jeżeli przedsiębiorca
wykonał w pełni usługę za wyraźną zgodą konsumenta, który został poinformowany
przed rozpoczęciem świadczenia, że po spełnieniu świadczenia przez przedsiębiorcę
użytkownik traci to prawo.
§ 8
Pliki „Cookies”
1. Sklep nie zbiera w sposób automatyczny żadnych informacji, z wyjątkiem informacji
zawartych w plikach cookies.
2. Pliki cookies (tak zwane „ciasteczka”) są danymi informatycznymi, niewielkimi
informacjami wysyłanymi przez serwis internetowy i przechowywane na urządzeniu
końcowym Klienta (komputerze, laptopie, smartfoonie) niezbędnymi do prawidłowego
funkcjonowania witryny lub funkcjonalności, z których Klient chce skorzystać. Pliki te
zawierają różne informacje niezbędne do prawidłowego funkcjonowania serwisu
internetowego, zazwyczaj jest to nazwa strony internetowej, ich personalizacja
i informacje logowania.
3. Sklep wykorzystuje pliki cookies do dostosowania zawartości stron internetowych
Sklepu do preferencji Klienta oraz optymalizacji korzystania ze stron internetowych.
Pozwalają rozpoznać urządzenie Klienta i wyświetlić stronę internetową dostosowaną
do jego indywidualnych preferencji, a także tworzenia statystyk, które pomogą
zrozumieć sposób korzystania ze Sklepu przez Klienta i przez to ulepszanie struktury
i zawartości Sklepu.
4. Sklep dzieli przechowywane pliki cookies ze względu na czas, przez jaki są one
umieszczone w urządzeniu końcowym Klienta i rozróżnia:
1) Cookies tymczasowe (session cookies) – używane tylko podczas aktualnej sesji
Klienta i usuwane po jej zamknięciu.
2) Cookies stałe (persistent cookies) – nie są kasowane po zamknięciu aktualnej sesji
i są przechowywane na komputerze Klienta przez oznaczony czas lub bez okresu
ważności w zależności od indywidualnych ustawień właściciela witryny.
5. Klient może w każdej chwili usunąć pliki cookies znajdujące się na jego komputerze.
Sklep informuje, iż usunięcie, wyłączenie lub ograniczenie może wpłynąć na
prawidłowe funkcjonowanie Sklepu lub jego niektórych składników.
10
6. Sklep rozróżnia pliki cookies także w następujący sposób:
1) Funkcjonalne – umożliwiające prawidłowe korzystanie ze Sklepu,
2) Służące bezpieczeństwu – umożliwiające bezpieczne korzystanie z funkcjonalności
Sklepu,
3) Uwierzytelniające – umożliwiające utrzymanie tzw. sesji zalogowania Klienta,
4) Reklamowe – umożliwiające wyświetlanie spersonalizowanych reklam,
5) Konfiguracyjne – umożliwiające na konfigurację ustawień funkcji i usług Sklepu.
7. Szczegółowe informacje o możliwości i sposobach obsługi plików „cookies” dostępne są
w ustawieniach oprogramowania (przeglądarki internetowej)
8. Pliki cookies zamieszczane w urządzeniu końcowym Klienta Sklepu
i wykorzystywane mogą być również przez współpracujących z operatorem Sklepu
reklamodawców oraz partnerów.
§ 9
Zwrot zapłaconej przez Klienta należności
1. Sklep dokona zwrotu, w ciągu 14 (słownie: czternastu) dni kalendarzowych, przy
użyciu takich samych sposobów płatności, jakie zostały użyte przez Klienta przy
zapłacie, w przypadku:
1) anulowania zamówienia opłaconego z góry przed jego realizacją;
2) uznania reklamacji 
2. Sklep dokona zwrotu pieniędzy na rachunek bankowy Klienta (w tym powiązany
z kartą kredytową lub płatniczą Klienta) lub przekazem pocztowym (klient ponosi
koszty przekazu), jeśli zamówienie było opłacone z góry za pomocą przelewu lub karty
kredytowej;
§ 10
Newsletter
1. Klient może wyrazić zgodę na otrzymywanie informacji handlowych, w tym informacji
handlowych drogą elektroniczną, poprzez zaznaczenie odpowiedniej opcji w formularzu
rejestracyjnym lub poprzez stronę internetową. W przypadku wyrażenia takiej zgody,
11
Klient otrzymywać będzie na podany przez siebie adres poczty elektronicznej biuletyn
informacyjny (Newsletter) Sklepu.
2. Klient może w dowolnym momencie zrezygnować z prenumeraty Newslettera
samodzielnie, poprzez zgłoszenie prośby do administratora danych lub klikając na link
deaktywujący, znajdujący się w każdej wiadomości Newslettera.
§ 11
Dane kontaktowe Sklepu
Klient ze Sklepem może kontaktować się:
1) telefonicznie, pod numerem: 512-470-870
2) za pośrednictwem poczty elektronicznej, na adres e-mail:
kontakt@akademiawygrywania.pl
3) pisemnie, na adres: 23-413 Zamch, Zamch63;
§ 12
Postanowienia końcowe
1. Sklep informuje, że korzystanie z usług świadczonych drogą elektroniczną wiąże się
z zagrożeniami wynikającymi z ogólnodostępnego charakteru sieci Internet, w tym
w szczególności z możliwością pozyskania lub modyfikowania przesyłanych danych
Klienta przez nieuprawnione podmioty trzecie. W celu minimalizacji powyższego
zagrożenia, Klient powinien stosować odpowiednie środki bezpieczeństwa, w tym
w szczególności używać programów antywirusowych, posiadać aktualne wersje
przeglądarek internetowych oraz system operacyjnych oraz nie korzystać z otwartych
punktów dostępowych.
2. W najszerszym dopuszczalnym przez prawo zakresie Sklep nie ponosi
odpowiedzialności za blokowanie przez administratorów serwerów pocztowych
przesyłania wiadomości na adres e-mail, wskazany przez Klienta oraz za usuwanie
i blokowanie email przez oprogramowanie zainstalowane na komputerze używanym
przez Klienta.
12
3. Sklep nie ponosi odpowiedzialności za urządzenia oraz infrastrukturę, z których
korzysta Klient, w tym w wadliwe działanie publicznych sieci teleinformatycznych,
powodujące np. brak lub zakłócenia w dostępie do Sklepu.
4. Sklep w najszerszym dopuszczalnym przez prawo zakresie nie ponosi
odpowiedzialności za zakłócenia, w tym przerwy, w funkcjonowaniu spowodowane siłą
wyższą, niedozwolonym działaniem osób trzecich lub niekompatybilność Sklepu
z infrastrukturą techniczną Klienta.
5. Sklep informuje, że wyświetlanie wizualizacji towarów w systemie teleinformatycznym
Klienta jest uzależnione od szeregu czynników, w tym rodzaju matrycy, proporcji,
rozdzielczości, metody jej podświetlenia, zastosowanych technologii i sprawności
elektroniki sterującej oraz ustawień. Rozbieżności pomiędzy wizualizacją dostępną
w systemie teleinformatycznym Klienta a rzeczywistym wyglądem towaru, nie mogą
być podstawą reklamacji.
6. Sklep informuje, że wszelkie zamieszczane na stronach internetowych Sklepu znaki
handlowe (loga, logotypy, nazwy marek, etc.), materiały graficzne lub zdjęcia,
podlegają ochronie prawnej i są wykorzystywane przez Sklep wyłącznie dla celów
informacyjnych.
7. Wszystkie nazwy towarów oferowanych do sprzedaży przez Sklep są używane
w celach identyfikacyjnych, i mogą być chronione lub zastrzeżone na podstawie
przepisów Ustawy Prawo własności przemysłowej.
8. Sklep zwraca uwagę, że strona internetowa Sklepu zawiera treści chronione prawem
własności intelektualnej, w szczególności utwory chronione prawem autorskim (treść
zamieszczona w Sklepie, układ graficzny, grafiki, zdjęcia, etc.). Klienci oraz osoby
odwiedzające Sklep zobowiązują się do przestrzegania praw własności intelektualnych
(w tym autorskich praw majątkowych oraz praw własności przemysłowej takich jak
prawa wynikające z rejestracji znaków towarowych) przysługujących Sklepowi oraz
podmiotom trzecim. Klient lub osoba odwiedzająca stronę internetową Sklepu ponosi
wyłączną odpowiedzialność za nieprzestrzeganie postanowień niniejszego punktu.
9. Klient nie może umieszczać w Sklepie treści o charakterze bezprawnym, niezgodnych
z obowiązującym prawem, niemoralnych lub naruszających dobro osób trzecich, jak
również nie może publikować linków do materiałów pornograficznych, obscenicznych
lub urągających godności innych osób.
13
10. Klient zobowiązany jest do powstrzymywania się od jakiejkolwiek aktywności, która
mogłaby wpłynąć na prawidłowe funkcjonowanie systemu teleinformatycznego
Sklepu, w tym w szczególności od jakiegokolwiek ingerowania w sposób działania
Sklepu lub jego elementy techniczne.
11. O ile przepisy prawa bezwzględnie obowiązującego nie stanowią inaczej, spory
związane z umowami zawartymi na podstawie Regulaminu będą rozstrzygane przez
sąd właściwy miejscowo dla Sklepu.
12. Informujemy, że dane zawarte w Serwisie mają jedynie i wyłącznie charakter
informacyjny i są prywatną opinią osób je tam zamieszczających również Właściciela
Portalu. Nie stanowią oferty jakichkolwiek usług bukmacherskich. Portal nie ponosi
odpowiedzialności z tytułu wykorzystania zasobów niniejszego Serwisu przez
użytkownika, a w szczególności za szkody powstałe z tytułu wykorzystania zasobów
niniejszego Serwisu w jakichkolwiek okolicznościach. Portal nie ponosi
odpowiedzialności za skutki decyzji, podjętych przez użytkownika w oparciu o
informacje uzyskane w wyniku korzystania z zasobów Serwisu.
13. O każdej zmianie regulaminu Sklep zobowiązuje się poinformować zarejestrowanych
użytkowników Sklepu, wysyłając elektroniczną wiadomość na adresy e-mail podane
podczas rejestracji, a Klient po otrzymaniu takiej informacji będzie mógł w każdej
chwili usunąć swoje konto. Zmiana Regulaminu nie wpływa na zamówienia
potwierdzone przed dniem wejścia zmian w życie.
14. W sprawach nieuregulowanych w Regulaminie mają zastosowanie obowiązujące
przepisy prawa polskiego, w tym zwłaszcza przepisy:
1) ustawy z dnia 232 kwietnia 1964 r. Kodeksu cywilny;
2) ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta;
3) ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta.
15. Regulamin obowiązuje od dnia: 17.12.2021
Komunikat w sprawie pozasądowego rozstrzyganie sporów
Zgodnie z rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) Nr 524/2013 z dnia
21 maja 2013 r. w sprawie internetowego systemu rozstrzygania sporów konsumenckich
oraz zmiany rozporządzenia (WE) nr 2006/2004 i dyrektywy 2009/22/WE (rozporządzenie
w sprawie ODR w sporach konsumenckich), Firma „MTP Grzegorz Granda”
 z siedzibą w Zamchu niniejszym udostępnia łącze elektroniczne do
internetowej platformy ODR (online dispute resolution): https://webgate.ec.europa.eu/odr.
Platforma ODR umożliwia pozasądowe rozstrzyganie sporów między przedsiębiorcami
i konsumentami. Rozstrzyganie sporów tą metodą ma charakter dobrowolny.
15
WZÓR FORMULARZA ODSTĄPIENIA OD UMOWY I WZÓR REKLAMACJI
(Znajduję się poniżej do pobrania w pliku PDF)